วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน 8

ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม (1),(2),(3),(4)
(1) พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2    ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด 
ตอบ       พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547
พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2554 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554

(2) ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554 ข้อใดไม่ใช่เงินเดือน
ตอบ    เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่ง

(3คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราเท่าไร
ตอบ   คณะรัฐมนตรีสามารถออกพระราชกฤษฎีกาเงินเดือนค่าครองชีพได้ในอัตราที่ไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราเงินเดือนที่บังคับอยู่

(4) ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.1และรับเงินเดือนเท่าไร
ตอบ     ครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือน 7,940 บาท เมื่อผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นแล้ว 2 ปี จะได้รับการดำรงตำแหน่งครู ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1  10,770 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น